افتخارات موسسه ققنوس

افتخارات موسسه ققنوس

سینا جبراییلی

دانشجوی دانشگاه  Oxford brooks

نیما جبراییلی

دانشجوی دانشگاه  Oxford brooks

نیما نوکنده

دانشجوی دانشگاه  Oxford brooks

ماندانا مستقل

دانشجوی دانشگاه  Oxford brooks

نگین نعمتی نیا

دانشجوی دانشگاه Leeds 

نگار نعمتی نیا

دانشجوی دکتری دانشگاه Lincolin

حسین کیانی

دانشجوی دانشگاه Conventry

اطلسی شریعت جعفری

دانشجوی دانشگاه Imprial

نرگس خلیلی

دانشجوی دانشگاه Queen mery

میلاد حافظیان

دانشجوی دانشگاه Bristol

سیمین ملکی

دانشجوی دکترای دانشگاه Hertford shire

مهگل حاجیان

دانشجوی دانشگاه Concordia نیویورک

سینا بانک

دانشجوی دانشگاه South bank