دوره های تربیت مدرس

     'مرکز آموزش زبان ققنوس' کار خود را در سال 1385 با رویکرد آموزش بر پایه تحقیق با دو دپارتمان

     بزرگسالان  و کودکان آغاز نمود و به پشتوانه اساتید با سابقه و اجرای نتایج تحقیقات میدانی و عملیاتی در

    حوزه آموزش زبان  موفق به ارائه خدمات تخصصی خود در بیش از بیست واحد آموزشی دولتی و خصوصی

     در سطح تهران و شهرستانها گرددیده است.

     در سال 1387با شکل گیری'واحد آموزشی سازمانی'این مرکز اقدام به برگزاری دوره های تخصصی

     زبان بازرگانی و حرفه ای برای مشاغل  نمود که تا به امروز با برگزاری بیش از 80 دوره تخصصی بازرگانی

      و حرفه ای  از تجربه چشمگیری در زمینه دوره های برون سازمانی برخوردار میباشد.

     در ادامه فعالیت ها 'مرکز آموزش زبان ققنوس' از سال 1388 با تاسیس 'واحد برون مرزی'و عقد قرار داد با

     Kings Colleges  در کشور انگلستان ، اقدام به اعزام زبان آموزان به کمپ های زبانی انگلستان و امریکا نمود.

     این دوره های کوتاه مدت که تاثیربه سزایی در یادگیری عمیق زبان انگلیسی دارند در سه بازه سنی خردسالان،

     نوجوانان وبزرگسالان برگزار میگردد.

     با توسعه فعالیت ها این مرکز از سال 1391 با تغییر نام به 'مرکز آموزش زبان و تربیت مدرس ققنوس'

     و فعال نمودن 'واحد بین الملل تربیت مدرس' با نام 'Ghoghnous Teacher Training & Research Centre '

     با همکاری کالج های کینگز و بیرمینگام  اقدام به برگزاری دوره های بین اللملی تربیت مدرس نموده است