کالج بیرمینگام

     از جمله کالج های پیشتاز و فعال در ارائه خدمات و برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در دانشگاه ها و

  مدارس سایر کشورها بوده و مورد تایید سازمان های English UK, BAC  و BRITISH COUNCIL      می باشد.

   برگزاری دوره های بین المللی تربیت مدرس با همکاری کالج های کینگز و بیرمینگام 

  این دوره ها توسط کالج بین المللی طرف قرارداد طراحی و ارزیابی میگردد و اجرای آن بر عهده موسسه ققنوس  می باشد.