کالج میفلاور

مرکز باسابقه و رسمی برگزاری آزمون های بین المللی TEA, BULATS, IMETS و IELTS  می باشد. این کالج همچنین ارائه دهنده دوره های تربیت مدرس بوده مورد تایید سازمان های English UK و BRITISH COUNCIL می باشد.