کالج International school of London

کالج International school of London

این کالج یک جامعه متنوع فرهنگی است که هویت فرهنگی و زبانی دانش آموزان ازطریق برنامه درسی و زبان مادری پرورش می یابد. دارای استاندارد های علمی بالایی است اراِیه سه برنامه برای سال های ابتدایی و متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم و دیپلم ISL که این سه مورد نیازهای انسانی منحصر به فرد دانش آموزان از سن 3 تا قبل دانشگاه می باشد.